Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A közösség erejével

 • English
 • Magyar

Házirend

HÁZIREND

a Civil Ház épületének (2100 Gödöllő, Szabadság út 23.) használatára

 

A Civil Ház célja, hogy a Gödöllőn bejegyzett, vagy gödöllői székhellyel működő közösségeknek, szervezeteknek, alapítványoknak biztosítson tartózkodási helyet a társas kapcsolatok fenntartásához, a közösségek működéséhez.

Gödöllő Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a Civil Ház (CH).

A Civil Házat a gödöllői civil szervezetek használatba kapták, amelynek jogszerű működéséért a civil szervezetek által megválasztott Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (GdCKE) megbízottja, továbbiakban mint „CH koordináció” felel.

A Civil Ház közösségi célokat szolgál. Ezért védelme, berendezéseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden civil szervezet és látogató alapvető érdeke és kötelezettsége. Ennek be nem tartása a mértéktől függő szankciót és/vagy a Civil Házból való kitiltást von maga után.

A Civil Házba bejelentkezett civil szervezetek és látogatók a közösségi élet általánosan elvárt szabályainak megfelelő kulturált magatartással és felelősséggel biztosítják a rendet a következők szerint:

 

 1. A Civil Házba bejutás a bejelentkezett civil szervezetek hivatalos képviselőjénél lévő kulccsal történik, amit a CH koordinációtól kap meg térítés ellenében.
 2. A programok idejét a felmerülő igénynek megfelelően, a városi rendszabályokat betartva a rendező civil szervezet határozza meg, előzetesen egyeztetve és engedélyeztetve a CH koordinációval.
 3. Közösségi programok előzetes egyeztetés nélkül nem tarthatók a Civil Házban és annak területén, udvarán sem.
 4. Magánszemélyek anyagi haszonszerzési céllal történő Civil Ház használata tilos. Civil szervezetek számára a célnak való megfelelés okán az anyagi haszonszerzés megengedett a Civil Ház területén, amennyiben a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződésbe nem ütközik, illetve előtte a GdCKE –vel  ésaz Önkormányzattal egyeztetett.
 5. A Civil Ház helyiségei az előre egyeztetett használatba vételi terv és ütemezési program szerint használhatók. Abban az időszakban, mikor azokban program nem folyik, zárva tartandók (a belső ajtók és az épület ablakai is).
 6. A megérkezést követően az átadás-átvételi rend füzetbe be kell írni az ottlét kezdetének és végének idejét, a felelős személy nevét, valamint az akkor észlelt rendellenességet, ha volt. (pl.: megszólalt a riasztó, nyitva volt az ajtó, vagy az ablak, nem volt áram, idegen behatolás nyomai voltak, hibás volt valamelyik ellátó rendszer, a leltár nem teljes, stb.)
 7. Ha a rendellenesség további intézkedést igényel, azonnal értesíteni kell a CH koordinációt, akiknek az elérhetőségei a falon kifüggesztve megtalálhatók.
 8. A ház állagáért, a berendezések épségéért, a leltári tárgyakért, a helyiségek tisztaságáért a program ideje alatt (a nyitástól kezdődően egészen a ház kapujának bezárásáig) a civil szervezet hivatalos képviselője felelősséggel tartozik.
 9. Több szervezet, vagy szervezethez nem tartozó látogató(k) együttes jelenléte esetén mindenkinek (látogató csoportok esetében egy fő) kötelessége az átadás-átvétel rendje füzetet kitölteni. Ilyen több programos esetben a felelősség minden ezzel megbízott felelős személyt érint, aki a házban, vagy annak területén tartózkodik, a felelősség nem átruházható.
 10. Több program egyidőben való tartása esetén az általános közösségi erkölcsi szabályok a mérvadóak: élj és hagyj élni másokat. A felek meg nem egyezése esetén a CH koordináció nem szolgáltat igazságot, ilyenkor károkozás esetén minden (a házat egyidőben) használó felel, az anyagi kárt megtéríteni kötelesek (ha az, a nem rendeltetésszerű használatból eredt).
 11. A Civil Házba behozhatók olyan tárgyak, berendezések, amelyek a program lebonyolításához szükségesek, de azokért a Civil Ház szervezetei és a házat működtetők nem felelnek.
 12. A Civil Ház leltárában lévő tárgyak egy része a Gödöllő Város tulajdonát képezik, másik része a GdCK Egyesületét, azokat a CH koordináció tudta és engedélye nélkül az épületből kivinni tilos.
 13. A programokra érkező személyek személyes tárgyai megóvása a saját felelősségük, járjanak el körültekintően és gondosan.
 14. A Civil Ház koordináció intézkedései a látogatókra és a házat használó, a mellékletben felsorolt szervezetekre kötelező érvényűek. Az a személy, aki a házirendhez nem alkalmazkodik, figyelmeztetés után a Civil Házból határozott időre, vagy véglegesen kitiltható.
 15. Ittas, vagy bármilyen más „szer” hatása alatt nem beszámítható személy a Civil Ház épületében nem tartózkodhat, onnan ideiglenesen, vagy véglegesen kizárható.
 16. A Civil Ház épületében dohányozni nem szabad, udvaron is csak az arra kijelölt helyen lehet. A dohányfüst káros az egészségre.
 17. A házhasználat alkalmával a konyhát élelem előkészítésére, mosogatásra igénybe venni szabad, de az esetleges fertőződésekért, megbetegedésekért a helytelenül eljáró személy(ek) felelnek. A konyha kellékei a leltári nyilvántartásban vannak. A töréseket be kell vezetni az átadás-átvételi rend füzetbe, majd pedig pótolni, vagy megfizetni köteles a károkozó.
 18. A Civil Ház működtetéséhez hozzá tartozik a környezet kulturált állapotának fenntartása is. Ezért elvárható a civil szervezetek önkéntes munkája, amelyben vállalják a fűnyírást, viráglocsolást, szemétszedést a ház előtt is, hósöprést és egyéb kisebb munkákat.
 19. A program végén a felelős személy köteles a villanykapcsolókat lekapcsolni, a vízcsapokat elzárni, ablakokat becsukni, a fűtés szabályzót ellenőrizni, a riasztó rendszert bekapcsolni, a házat megfelelően bezárni.
 20. A civil szervezetek kulcs-felelőseinek feladata a ház elhagyása előtt az átadás-átvételi rend füzetbe bejegyezni a távozás idejét és az esetleges hibákat. A felelős személy köteles a Civil Házat olyan állapotban elhagyni, hogy a következő használó kulturált, tiszta körülmények között kezdhesse programjait.
 21. A Civil Házat használó szervezetek tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek tartanak minden a Civil Ház használatával kapcsolatos olyan kötelezettségeket, melyek a Gödöllő Város Önkormányzata Használati megállapodásának pontjaiban a Civil Ház használókra érvényes.

 

A Civil Ház épségének, tisztaságának, rendjének, közös, kulturált légkörének megőrzése közös érdek, melyhez a tagok és a látogatók segítségét kéri és várja el a Civil Ház minden szervezete.

 

Kívánjuk, hogy fordítsák hasznos célokra a közösségben rejlő erőt!

 

 

Gödöllő, 2020.04.01.

 

Civil Ház koordináció

Tipus: 
Nyilvános